Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Nagyközség Polgármesterétől…

1 914

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 13. §-a alapján „A képviselő-testület évente legalább egyszer, előre meghirdetett időpontban közmeghallgatást tart, amelyen az állampolgárok és a helyben érdekelt szervezetek képviselői közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek.”
A fentiek alapján a közmeghallgatást 2007. március 5-én (hétfőn) 18.00 órára a helyi Művelődési Házba összehívom! 
A lakosság részvételére számítok!

Ezúton tájékoztatom a település vállalkozóit és lakosságát az adózás területén 2007. január 1-én történt változásokról:

I. Magánszemélyek kommunális adója.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adóját az alábbiak szerint határozta meg 2007. január 1. napjától: A lakás hasznos alapterülete: Adómérték:
0-49 m2 2.500 Ft / év
50-150 m2 4.000 Ft / év
150 m2-től 6.000 Ft / év.
Az adómértékben bekövetkezett változásról határozatban értesítünk minden adózót, mellékelve az I. félévi befizetéshez szükséges csekket. 

II. Vállalkozók kommunális adója.
Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési infrastruktúra javítása érdekében a vállalkozók kommunális adójának bevezetéséről döntött 2007. január 1. napjától.
Az adókötelezettség a nagyközség illetékességi területén működő vállalkozások keretében történő munkaerő foglalkoztatására terjed ki. Az adó alanya a nagyközségben gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző vállalkozó.
Ezen adónem alkalmazásában vállalkozónak minősül:
a./ a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó
b./ a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági 
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységből származó bevétele az adóévben 
a 600.000 Ft-ot meghaladja
c./ a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll
d./ egyéb szervezet, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll.
Az adó alapja az adóalany által az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma.
Korrigált átlagos statisztikai állományi létszám: a KSH Útmutató az intézményi munkaügyi statisztika kérdőíve kitöltéséhez c. kiadvány 1999. január 1. napján érvényes szabályai szerint éves szinten számított statisztikai állományi létszám, ideértve a saját nevében és saját kockázatára rendszeresen, haszonszerzés céljából vállalkozási tevékenységet folytató magánszemélyt, továbbá azt a tulajdonost, aki vállalkozásában személyes közreműködésre kötelezett, vagy azt mellékszolgáltatásként végzi, valamint a segítő családtag.
A vállalkozók kommunális adójának éves mértéke a foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszámára vetítve 2.000 Ft / fő.

Ha az adókötelezettség nem áll fenn a teljes évben, adó évi mértékének időarányos részét kell számításba venni. 
A vállalkozó adóelőleg fizetési kötelezettség terheli. Az adóelőleg összege:
a./ Az adóelőleg alapja az adóévet megelőző évben foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai állományi létszáma.
b./ Ha a vállalkozó kommunális adókötelezettsége nem áll fenn egész évben, az adó (adóelőleg) megállapításához az 1 főre meghatározott adómérték 1 hónapra eső hányadát szorozni kell a korrigált átlagos statisztikai állományi létszámmal és az adókötelezettség hónapjainak számával. Ennek során minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A bejelentkezési nyomtatványokat eljuttatjuk minden vállalkozónak.

III. Iparűzési adó.
A Képviselő-testület az iparűzési adó tekintetében megszüntette a korábbi mentességeket. 2007. január 1-től az iparűzési adó fizetésére kötelezett a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő is, feltéve, hogy őrstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600.000 Ft-ot meghaladja. 
Az adókötelezettség kezdő és befejező időpontja megegyezik az iparűzési tevékenység megkezdésének és megszüntetésének időpontjával. 
Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások értékével, az anyagköltséggel.
Az adómérték: az adóalap 2 %-a. 
Az adókötelezettség alá tartozó vállalkozó adóelőleget köteles fizetni, összegét az alábbiak szerint kell számításba venni, ha a tevékenységet 
– az adóévet megelőző évben 12 hónapig végezte, az adóévet megelőző év adójának megfelelő összeg, 
– ha a tevékenységet 12 hónapnál rövidebb ideig végezte, az egész évre arányosított összeg,
– a tevékenységet az adóév közben kezdő vállalkozónál, az adóévre várható összeg.
Az adóalanyoknak írásban be kell jelentkezniük az adóhatósághoz, mely fizetési meghagyásban közli az adóelőleg összegét, ezt az ebben feltüntetett időpontig lehet megfizetni pótlék mentesen. A 2. félévi adóelőleget szeptember 15-ig lehet megfizetni pótlékmentesen.
Adóhatóságunk megkérte az állami adóhatóságtól az őstermelők névsorát. A rendelkezésünkre álló adatok és helyi ismereteink alapján úgy látjuk nagyon sok olyan személy is szerepel ebben, akik már nem folytatnak őstermelői tevékenységet, sajnos már nincsenek is közöttünk. Az APEH mindaddig élő őstermelői igazolványként tartja nyilván a kiadott igazolványokat, amíg azt a Falugazdásznak vissza nem adjuk, aki intézkedik annak nyilvántartásból való törléséről. 
Ezért március folyamán valamennyi, a névsorban szereplő személynek kiküldjük a bejelentkezési lapot. Azt kérjük az őstermelő tevékenységet már nem folytató személyektől, hogy ezt a tényt közöljék a lapnak a Polgármesteri Hivatal portájára való leadásával, vagy telefonon a 364-800/23-as melléken!
Az őstermelői tevékenységet folytatóktól azt kérjük, hogy 15 napon belül szíveskedjenek a bejelentkezési lapot visszajuttatni a helyi adóhatósághoz.
Az iparűzési adó alanya az adóját, adóelőlegét önadózással állapítja meg. 
Az adóbevallás beadásának határideje: az adóévet követő május 31-e, őstermelők esetében először 2008. május 31-e. 

IV. Gépjármű adó.
Változott a gépjárműadóról szóló törvény is 2007. január 1. napjától.
Az adó alanya az a személy, aki/amely a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként szerepel. 
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű esetében aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel. 
Változás történt a súlyos mozgáskorlátozottak kedvezményében is: a súlyos mozgáskorlátozott személy vagy a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító, vele közös háztartásban élő szülője tulajdonában lévő 1 db, 100 kilowatt teljesítményt el nem érő személygépkocsi mentes az adó alól.
Az adó alapja: az autóbusz, a nyerges vontató, a lakó pótkocsi hatósági nyilvántartásában feltüntetett saját tömege (önsúlya), tehergépjármű esetén a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya) növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50 %-ával. Ez esetekben az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1.200 Ft.
A személyszállító gépjárművek esetében az adó alapja a hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítmény, kilowattban kifejezve. 
Az adó mértéke a gyártási év függvényében változik. Gyártási évében és az azt követő 3 évben 300 Ft / kilowatt, a gyártási évet követő 4-7. naptári évben 260 Ft / kilowatt, 8-11. évben 200 Ft / kilowatt, 12-15. évben 160 Ft / kilowatt, 16. évtől 120 Ft / kilowatt.
Tehát az új személyszállító gépjárművek után lényegesen többet kell fizetni, a régebbiek után kevesebbet, mint a korábbi adómérték volt. 
Valamennyi adózót határozattal értesítünk az új adótételről, melyhez az I. félévre szóló befizetési csekket mellékeljük. 

Bármilyen adózással kapcsolatos kérdésben forduljanak bizalommal a Polgármesteri Hivatal adóhatóságához. Ügyfélfogadási idő: hétfő 8-12-ig, kedd 13-16-ig, csütörtök: 8,00 – 12-ig, 13-16-ig, péntek: 8-12-ig. 

Szegvár, 2007. február 27.

Gémes László
polgármester

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató