Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Képviselő-testületi ülés – 2002. november 27.

2 128

Szokásunkhoz híven szó szerint közöljük a novemberi ülés jegyzőkönyvéből az egyik legfontosabb témának a vitáját: a 2004. évi költségvetési koncepció.
Az ülésről készült részletes jegyzőkönyv elolvasható a Községi Könyvtárban. 
Bárány Józsefné képviselő, bizottsági elnök kifejtette a pénzügyi bizottság javaslatát. A bizottság a javasolt irányelvekkel egyetértett. Kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a reálisan tervezhető bevételek mértékéig vállalható fel a kiadások tervezése. Meg kell határozni a feladatellátásban a fontossági sorrendet. Az előterjesztésben a személyi juttatások soron a tervezet a kötelező emelés hatását mutatja. Ezen felül a bizottság sem javasolt emelést. Az étkezési hozzájárulásnál a köztisztviselők esetében a jogszabály garantálja az adómentesen adható mértéket. A közalkalmazottaknál és a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók esetében a bizottság javaslata, hogy az adómentes határig kapják meg a támogatást. A munkaadói járulékok mértéke változatlan. A dologi kiadások 8%-os mértékben emelkedtek. Ezzel a bizottság egyetértett. A bizottság javasolta a felhalmozási kiadások között szereplő önként vállalt feladatok vállalását. A céltartalékot az eredeti kiadási főösszeg 5%-ában javasolták meghatározni. Az intézményi bevételek, a sajátos működési bevételek növekedése a koncepcióban a Képviselő-testület által elfogadott önkormányzati rendeletek emelt összegével került meghatározásra. A forráshiány tervezett összege 23,4 % -a kiadási főösszegnek. A bizottság véleménye szerint az ilyen mértékű forráshiány veszélyezteti a folyamatos működést, likviditási gondokat okoz. Tekintettel a kiemelt fontosságú irányelvre, mely szerint a reálisan tervezhető bevételek mértékéig vállalható fel a kiadások tervezése, a bizottság javasolta, hogy a tervezett forráshiány mértéke ne haladja meg a költségvetési főösszeg 18%-át. A fenti kiegészítésekkel javasolta a bizottság a koncepciót elfogadásra.
R. Nagy Mihály képviselő, bizottsági elnök ismertette, hogy a koncepció szám szaki részével a mezőgazdasági, környezetvédelmi és településfejlesztési bizottság egyetértett. Felvetődött a bizottsági ülésen a családi napközi helyzete. A bizottság észrevétele, hogy a 62. oldalon a Művelődési Háznál nincs betervezve az esőcsatorna-javítás, és a tetőszerkezet javítása. Fontosnak tartják a szeméttelep körbekerítését és a temetőnél 80 m kerítés elkészítését.
Gémes László képviselő elmondta, bizottsági ülésen felmerült az ellátó szervezet részére betervezett kommunális gép beszerzése, a tavaszi időszakban néhány járdaépítés, – felújítás és minimális kátyúzás szükségessége.
Csatordai Ferenc képviselő, bizottsági elnök kifejtette, hogy az ügyrendi bizottság is elfogadásra javasolta az 2004. évi koncepciót azzal a kiegészítéssel, hogy a csatorna beruházást továbbra is változatlan ütemben kell folytatni, a nem kötelező feladatokat rangsorolni kell. 5% céltartalékba helyezését, valamint az adómentesen adható étkezési hozzájárulás elfogadását javasolta a bizottság.
Lukács Istvánné képviselő, bizottsági elnök ismertette, hogy az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság az étkezési hozzájárulás “A” változatának elfogadását és 5% tartalékba helyezését javasolta. Javasolta a bizottság az Újfalusi Iskolában a tornaterem padlózatának kicserélését. Indítványozták továbbá, hogy a 2004. évi költségvetésben a közösségfejlesztésre is tervezzenek.
Kádár György képviselő észrevétele, kevés szó esett arról, hogy több intézményre nyújtottak be pályázatot. Az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság véleménye, amennyiben nem nyernek a pályázaton, akkor az orvosi rendelőt értékesíteni kell, arra nem szabad beruházni. Javasolta, ezekre az intézményekre eső pénzt céltartalékba helyezzék a pályázat eldöntéséig. Soknak tartotta a lakatos műhelyhez szükséges hegesztő berendezésre tervezett összeget. Véleménye szerint nem szükséges ilyen hegesztő berendezés beszerzése. Az összeg felét javasolta betervezni. A koncepcióban 200000Ft szerepel a szeméttelep kerítésének építésére. Véleménye szerint a szeméttelep eltüntetését eredményező egyengetést, leterítést kellene megcélozni. Kerítésépítést olyan mértékben kell megoldani, hogy oda külső szállítók ne jussanak be.
Gémes László képviselő véleménye szerint – mivel az ellátó szervezet egyre több feladatot igyekszik saját munkaerővel megoldani – jó hegesztő felszerelést vásároljanak.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, a hegesztő berendezés vásárlását az ellátó szervezettel megbeszéli.
Bucsányi László képviselő meglátása szerint a költségvetésből kitűnik, hogy az intézmények a felújításokra visszafogottan terveztek. Sajnos a forráshiánynak az összege százalékosan is növekszik. 
Nagyon nehéz helyzet elé állt a szegvári önkormányzat, a képviselő-testület. A nehéz helyzetnek az oka, hogy a központi költségvetés 6%-os inflációval számol. A költségvetés tartalmazza, hogy a 2003. évhez képest 2,9%-kal többet kapnak az önkormányzatok. A Kormányzat kényszeríti az önkormányzatokat arra, hogy szigorító intézkedéseket hozzanak. Ezek az intézkedések minden szegvári embert érinteni fognak. Megköszönte az intézmények megértését, amiért ennyire visszafogottan terveztek. Ha elfogadják a pénzügyi bizottság forráshiányra vonatkozó javaslatát, akkor elképzelhető, hogy a koncepcióban leírtakat sem tudják megvalósítani.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, hogy 1994. óta egy fillért nem kapott az önkormányzat a dologi kiadások emelésére. Véleménye szerint erről a napirend végén beszéljenek.
Bába Miklós képviselő véleménye szerint a koncepció helyzetelemzéséhez hozzátartozik, hogy milyen hatások miatt ilyen rossz a költségvetés. Így adnak jelzést arról, hogy ezen változtatni kell. Ne mindig az önkormányzatok legyenek önmérséklettel. Megemlítette, hogy a kistraktor vásárlását tervezték, még sincs beállítva a költségvetésbe. Javasolta, hogy a buszvárók készítésére esztétikus megoldást válasszanak.
Nagy Sándor képviselő véleménye szerint az előzőekben az 53. oldalon leírtakat hallhatták. 62-63. oldalon felsoroltak az intézmények legszükségesebb feladatait tartalmazzák. Januárban már lesz olyan pályázat, aminek elbírálása ismeretes lesz, ezért javasolta, hogy a januári költségvetés-tervezetben már átdolgozásra kerülhet. A Pénzügyi Bizottság véleményével értett egyet.
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, amennyiben az intézményeknél a pályázatai összeget céltartalékba helyezik, akkor meg kell emelni a céltartalék mértékét.
Gajdánné Szabnári Mária könyvvizsgáló elmondta, írásos véleményét elkészítette és a képviselők részére leadta. Meglátása szerint az elmúlt időszakban az önkormányzat nem rosszul gazdálkodott, gazdálkodása megalapozott volt. A 12-13. oldalon található, hogy az önkormányzat és intézményei milyen pályázatokon nyertek. Mindez azt erősíti, hogy az önkormányzat, a képviselő-testült és bizottságai, valamint az intézmények és a hivatal dolgozói jól dolgoztak, minden pénzt igyekeztek megszerezni. Látható, hogy a kiadási oldal 60%-át a személyi jellegű kiadások és járulékai teszik ki. A létszám racionalizálás Szegváron nem hajtható végre, mert az a munka minőségének és színvonalának rovására menne. Javasolta, az adómentes juttatások betervezését. Elmondta, a dologi kiadások másik nagy részét a szociális juttatások teszik ki, melyre a lakosok igényt tartanak. Szólt az ÁFA-törvény kedvezőtlen változásáról, mely az önkormányzatot és a lakosságot keményen érinteni fogja. Az is ismeretes, hogy az infláció 6%-nál több fog lenni, valamint, hogy a normatív finanszírozási rendszer nagyon kedvezőtlen. Javasolta, a koncepció elfogadását. Egyetértett a cél tartalékra tett javaslattal.
ifj. Kovács Béla képviselő emlékezete szerint előző évben a privatizációs bevétel 40 000 000 Ft volt. Most 30 000 000 Ft. Megkérdezte, hogy értékesítettek 10 000 000 Ft-ot?
Szenczi Sándorné polgármester válaszában elmondta, hogy a privatizációs bevételből biztosítják a pályázatokhoz az önerőt.
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető elmondta, hogy az előterjesztések 42-43. oldalán található a privatizációs bevétel levezetése. Ismertette a változásokat.
ifj. Kovács Béla képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzatnál hogyan alakul a 6% -os béremelés?
Szenczi Sándorné polgármester válaszában elmondta, nincs béremelési javaslat.
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető szólt arról, hogy az utóbbi 3 évben sok létszámleépítés volt az önkormányzatnál. Ezért nem lesz bérfejlesztés a létszámcsökkentés terhére.
Nagy Sándor képviselő észrevétele, hogy a benzinkút eladásából származó bevételről nincs szó a koncepcióban.
Váradi Jánosné gazdálkodási osztályvezető válaszában elmondta, hogy a benzinkút üzemeltetője a megkötött szerződés szerint két részletben fog fizetni. A szerződés megkötését követő 8 napon belül 245000 Ft-ot. A többit pedig december 31-ig. A szerződéskötés most történt, ezért nem került bele a koncepcióba.
Szenczi Sándorné polgármester ismertette a Frézike Családi Napközi kérelmét. Véleménye szerint igen tetemes juttatás egy gyermekre az évi 240000 Ft támogatás. Azt javasolta a vállalkozónak – mivel előre láthatólag a Képviselő-testület a támogatáson nem tud emelni -, kérjen plusz díjat a szülőktől.
Szabó Tibor képviselő véleménye szerint a vállalkozó próbálja megoldani a működtetést 20000 Ft-os önkormányzati támogatás mellett.
Bába Miklós képviselő emlékeztetett arra, hogy elhangzott egy javaslat. Mivel vállalkozásról van szó, a hiányzó összeget próbálja piaci alapon beszedni.
Kádár György képviselő megkérdezte, hogy a Kórógy utcai óvoda épületével mi az önkormányzat terve? Meglátása szerint lehetne hasznosítani, akár bölcsődei vállalkozás céljára is. Tart attól, hogy az épület – mivel nem használják – leromlik.
Szenczi Sándorné polgármester válaszában elmondta, hogy az épület tornaszobáját jelenleg is használják az óvodások. Azért hagyták ilyen állapotba, mert reménykednek abban, hogy szükség lesz egy másik óvodára.
Kérte, hozzák meg döntésüket a Frézike Családi Napközi kérelmében. Aki egyetért azzal, hogy ne emeljék a támogatást, a vállalkozó helyezze piaci alapra a vállalkozását, az kézfeltartással jelezze.
A képviselő-testület 13 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát.
Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Frézike Családi Napközi működtetője támogatási kérelmével kapcsolatosan úgy döntött, hogy a támogatási összeget – anyagi lehetőségei hiányában 2004-ben emelni nem tudja.
A támogatás folyósítására továbbra is a 20000 Ft / gyermek / hó mértékben kerül sor.
Szenczi Sándorné polgármester kérte a 67. oldalon lévő határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy a 7. pontban a forráshiány a költségvetési főösszeg 18%-át ne haladja meg, a céltartalék összege maximum 10% legyen. Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy az étkezési hozzájárulás egységes legyen a köztisztviselők számára kötelezően megállapított adómentes mértékig. Kérte, hozzák meg határozatukat az elhangzottak figyelembe vételével.
A Képviselő-testület 13 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett egyetértett az étkezési hozzájárulásra, valamint a céltartalékra tett javaslattal és 14 igen szavazattal elfogadta a 2004. évi költségvetési koncepciót azzal, hogy a szennyvízcsatorna beruházás és a településrendezési terv prioritást élvezzen.

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Szólj hozzá!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató